Ilegální skupina národního odboje ve Zvoleněvsi


Zpráva o odbojové činnosti v obci Zvoleněves v roce 1945


    Ilegální skupina ve Zvoleněvs, která provedla povstání v obci, vznikla v letních měsících roku 1944. K tvořivější činnosti přikročila v únoru 1945, kdy se také rozšířila a rozhodla, že všichni členové budou tvořiti přípravný národní výbor. V tomto přípravném národním výboru byly tyto osoby: Václav Hulička, Jaroslav Hanzlík, Josef Čermák, Josef Černý, Václav Hejduk, Karel Pokrupa, Ferdinand Pokrupa, Ladislav Jíša, Bohumil Jabůrek, Jaroslav Stránský, Jindřich Tlustý a Bohumil Vilhelm.
    Vzhledem k napjaté situaci sešli se dne 5. 5. 1945 kolem 9. hodiny ranní na obecním úřadě tito členové přípravného výboru: Václav Hulička, Jaroslav Hanzlík, Ferdinand Pokrupa, Karel Pokrupa, Bohumil Vilhelm a kromě toho Dr. Svatopluk Bartoš, Jaroslav Janeček a Karel Rameš.
    Přítomnému starostovi obce Karlu Futerovi oznámil bratr Václav Hulička, že vzhledem k napjaté situaci uznal přípravný národní výbor za nutné převzít ihned v obci podle pokynů čs. vlády v zahraničí veškerou moc do svých rukou, zřídit v obci z dobrovolníků národní stráž, zlikvidovat okupační režim, jakož i odzbrojit a zajistit německé příslušníky v obci. Starosta vzal tuto okolnost na vědomí a přizpůsobil se. Na to byl na návrh bratra Huličky ustanoven v 9h 15 činný Revoluční výbor z těchto osob: Karel Pokrupa, Václav Hulička, Jaroslav Hanzlík, Ferdinand Pokrupa, Bohumil Vilhelm, Dr. Svatopluk Bartoš a Jaroslav Janeček. Předsedou byl určen Karel Pokrupa, který se též ujal vojenského velení, protože byl důstojníkem.
    Ihned po ustanovení Revolučního výboru byla sestavena tato první vyhláška:
     Vyhláška byla v obci vyvěšena v 9h 30 a kromě toho publikována pomocí vybubnování, které provedl Hulička Václav a Rámeš Karel.
    Po převzetí moci v obci bylo přikročeno k odzbrojování a zajišťování Němců. V obci byl dislokován v hostinci "U Pokorných" německý telefonní grafní oddíl, který udržoval a kontroloval hlavní vojenskou telefonní síť, vedoucí z Prahy do Drážďan. Tento telefonní oddíl byl odzbrojen a zajat. Dříve než-li k tomu došlo, byl jeho velitel přinucen do Prahy oznámit, že obec byla obsazena a že byli odzbrojeni. Poté byly telefonní spoje přeťaty.
    Záhy na to projíždělo obcí jedno osobní auto, v němž byli dva němečtí vyšší poddůstojníci, kteří měli za úkol doručit do Prahy určité zprávy. Toto auto bylo na náměstí ve Zvoleněvsi zadrženo a za dosti vzrušujících okolností byla posádka odzbrojena a zajata. Poté byli odzbrojeni němečtí uprchlíci tzv."národní hosté", kteří byli v počtu asi 270 osob ubytováni ve škole.
    Další význačná akce byla provedena tím, že byla na náměstí zadržena jedna výzvědná četnická hlídka, jedoucí na motocyklu s přívěsným vozem. Pozůstávala z jednoho vyššího a dvou nižších poddůstojníků. Byla rovněž za dosti vzrušujících okolností odzbrojena a zajata.
    Asi kolem 16. hodiny byli z vlastního popudu členů Revolučního národního výboru svolány zástupci oněch politických stran, které byly v obci zastoupeny a vyzváni, aby utvořili nový Národní výbor v němž budou zastoupeny rovnoměrně všechny politické strany. Do tohoto řádně voleného národního výboru byly zvoleny tyto osoby: Zettlitzer Václav, Sabat Michal, Vintr Václav, Rámeš Karel, Kodeš Antonín, Tlustý Jindřich, Hulička Václav, Hanzlík Jaroslav, Pekárek Jan a Pomajzl Jaroslav.
    K večeru byl vyslán do německého skladiště munice v Třebichovicích oddíl dobrovolníků, kteří odtamtud přivezli ruční granáty a pancéřové pěsti. Kromě toho tam naložili dva vagony ručních granátů a pancéřových pěstí, které byly péčí železniční stanice ve Zvoleněvsi odeslány zvláštním vlakem do Prahy.
    Dále projížděl obcí k večeru jeden menší oddíl, který byl zadržen a zajat. Pozůstával z 1 poddůstojníka, 2 mužů, 3 vozů a 2 párů koní
    Uvedenými akcemi, provedenými vesměs dne 5.5. počínaje 8-9 hod. ranní, získala obec Zvoleněves značné množství cenných zbraní, třaskavin, munice,1 nákladní a 1 osobní auto, 1 motocykl s přívěsným vozíkem a jiný telefonní a ženijní materiál.
    Počínaje dnem 5.5. byla zřízena ( 20čl.úderný oddíl dobrovolníků k ochraně obce) stálá služba ve zbrani na všech výpadových cestách a u všech důležitých objektů v obci. Kromě toho bylo zřízeno telefonní spojení provisorní s ústřednou poštovní a velitelstvím
    V úterý dne 8.5. časně z rána projížděly obcí silně ozbrojené motoristické oddíly, které byly na ústupu. Proto jim byl ponechán volný průchod. Později, během dopoledních hodin prošlo obcí asi 2500 ozbrojených příslušníků SS a vzápětí za nimi ještě menší oddíly a skupiny. Přitom osvobodily tyto útvary zajatce, kteří byli v obci od 5.5. a vzali sebou uprchlíky ubytované v obci. Protože šlo o silně ozbrojené útvary a skupiny, bylo nutno z taktických důvodů ustoupit do pozadí. Rovněž tak i z toho důvodu, že šlo o ustupující jednotky. V obci při tom vznikla také menší přestřelka a několik našich občanů bylo při tom ohroženo na životech. Celkem však proběhl tento dosti kritický den pro obec bez jakýchkoliv škod a ztrát.
    Ve středu dne 9.5., kdy již byla německá armáda všeobecně na ústupu, byl nařízen povinný nástup všech bývalých vojínů do služby, protože byla předpokládána větší činnost, na kterou by dobrovolníci byli nestačili. Ustupující jednotky opouštěly svá vozidla, která byla s ostatním materiálem a zbraněmi shromažďována v obci.
    V noci ze středy na čtvrtek dne 9.5. byli voděni zajatci, kteří přicházeli většinou hromadně z Kralup nad Vltavou. Zajatci v počtu 340 osob přivedl asi kolem 23 hodiny noční zvláštní oddíl, který byl pro ně vyslán do Kamenného mostu. Zajatci byli v obci ubytováni a po celou noc střeženi.Druhého dne byli odvedeni naším oddílem až do Slaného, protože obce Podlešín a Knovíz nebyly s to potřebný doprovod opatřit ze svých lidí.
    V noci na pátek 11.5. byli opětně voděni zajatci, z nichž jich bylo v obci přes noc ubytováno 110. Druhého dne byli odvedeni opětně až do Slaného. V pátek 11.5. byl ještě soustřeďován materiál a v sobotu po příchodu posádky Rudé armády, skončila se činnost revoluční v obci.
    Obec Zvoleněves byla hned s počátku dobře vyzbrojena jednak zbraněmi, které občané po dobu okupace skrývali a jednak zbraněmi, které byly hned první den získány odzbrojením německých jednotek a ze skladiště v Třebichovicích. Přispěli jsme zbraněmi a municí národní gardě ve Slaném, dále občanům města Velvary, jakož i obcím Kamenný Most, Neuměřice, Slatina a Osluchov.
    Z opuštěných vozidel byly též nashromážděny různé potraviny, takže bylo odesláno jedno nákladní auto potravin do Prahy.
    Naší zásadou bylo zlikvidovat ihned v obci všechno německé, nepropustit pokud možno žádné posily, hlídky nebo spojky směrem ku Praze a naproti tomu ponechat ustupujícím jednotkám volný průchod, abychom neutrpěli žádné zbytečné ztráty a aby též v obci nebyly způsobeny zbytečné škody na majetku občanů. A to se nám zcela podařilo. Kromě toho byl akcemi provedenými v dopoledních hodinách dne 5.5. způsoben určitý zmatek u vyššího velitelství v Praze a zmařeno zpravodajství, což mělo jistě nemalý význam na pozdější všeobecného povstání v Praze.